Kedves Kollégák!

Dear EAHM Colleagues and Friends,A Covid-19 járvány bizonytalan körülményei között az EAHM és az EGVE együtt úgy döntött, hogy a 29. EAMH kongresszust 2022-re halasztja.

További információ itt érhető el:

Under the uncertain circumstances of the Covid-19 pandemics, EAHM and EGVE together decided to postpone the 29th EAMH Congress to 2022.

More information: HERE Bezár / Close

Alapszabály PDF Nyomtatás E-mail

 

 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA


I. Általános Rendelkezések

 

 1. Egyesület neve: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLET
  Rövidítve:EGVE
  angolul:ASSOCIATION OF THE ECONOMIC MANAGERS OF HEALTH
  franciául:ASSOSIATION DES DIRECTEURSECONOMIQUES DE LA SANTÉ
  németül: FACHVEREINIGUNG DERVERWALTUNGSLEITER DES  GESUNDHEITSWESENS
  spanyolul: ASOCIACION DE LAS DIRECTORES DE LA SALUD
 2. Az Egyesület székhelye: Budapest XX. kerület, Köves u. 1. (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház)
 3. Az Egyesület alapításának éve: 1989.
 4. Az Egyesület jogállása: az Egyesület jogi személy.
 5. Az Egyesület képviseleti szerve: az Elnökség
 6. Az Egyesület bélyegzője: kör alakú, felirata: Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete
 7. Az Egyesület működése: Magyarország Alaptörvénye, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény („Civiltörvény.”) és a Közgyűlése által elfogadott Alapszabály szerint működik.
 8. Az Egyesület működési területe: a Magyarország területe
 9. Az Egyesület a tagok közös, tartós, Alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.
 10. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 11. Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult, azonban gazdasági tevékenység céljára nem alapítható.
 12. Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.

 

II. Az Egyesület céljai, feladatai

1. Az Egyesület céljai:

Az Egyesület olyan önálló civil szervezet, amelynek kiemelt feladata az egészségügyi gazdasági vezetők összefogása, érdekképviselete a szakmai tapasztalataik hasznosításának illetve az egészségügyben folyó szakmai és gazdasági tevékenység közötti összhang megteremtésének elősegítése.  Ennek előmozdítása érdekében, különösen az alábbi célkitűzéseket fogalmazza meg:

 • tagjainak szakmai, gazdasági, szociális érdekképviselete,
 • az egészségügy területét érintő jogszabályok, programok megalkotásának kezdeményezése, véleményezése,
 • az intézmények szervezeti, vezetési és igazgatási rendszerei korszerűsítésének kezdeményezése,
 • korszerű közgazdasági eszközök, módszerek széleskörű elterjesztésének és a rendszerszemlélet kialakításának segítése,
 • oktatás – ismeretterjesztés

2. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat látja el:

 • tagjai érdekeinek a képviselete a tulajdonosok, illetve a munkáltatók szervezeteinél,
 • tagjai tudásának, törekvésének integrálása, a célszerűség, a hatékonyság és gazdaságosság elveinek a betegellátásban való fokozottabb érvényesülése érdekében,
 • javaslattétel, véleményezés útján aktív részvétel az egészségügyet érintő jogszabályok, programok megalkotásában,
 • belső tájékoztatási rendszer működtetésével, előadások, konzultációk konferenciák szervezésével, kiadványok megjelentetésével hozzájárul tagjai szakmai és gazdasági információkkal való ellátásához,
 • együttműködik a tagok képzésének, továbbképzésének kidolgozásában, a menedzserképzés folyamatos szervezésében az önkormányzatokkal, a szakminisztériummal és az oktatási intézményekkel,
 • tudományos konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok rendezése, oktatási jellegű tanfolyamok szervezése,
 • az egységes közgazdasági szemlélet és cselekvés kialakítás segítése,
 • elősegíti tagjai jogi védelmét, amelynek érdekében kapcsolatot tart fenn a munkajogi és egyéb jogi szakemberekkel, akik tanácsokkal illetve szükség szerint soron kívüli képviselet ellátásával állnak a tagok rendelkezésére,
 • vállalja jószolgálati egyeztetés ellátását arra igényt tartó tagjai és azok munkáltatói részére,
 • javaslatok kidolgozása intézményi és egyéni teljesítmények mérésére és ösztönzésére,
 • szoros együttműködés, folyamatos intézményes kapcsolat kialakítása a kormány illetékes szerveivel, az ágazati minisztériummal, a felügyeleti, önkormányzati, finanszírozási szervekkel, a Magyar Kórházszövetséggel, a szakmai kamarákkal, a kamarai tagszervezetekkel, illetve a szakszervezetekkel, szakmai szövetségekkel,
 • a jogi szabályozás keretében az összhang kezdeményezése, az egészségügyben dolgozó vezetők jogállása, hatásköre, javadalmazása és felelőssége között,
 • együttműködés kialakítása és fenntartása az Egyesület céljait elfogadó egészségügyi orvosi és gazdasági szervezetekkel, szakcsoportokkal, illetve ezen szervezetek képviselőivel,
 • írott és elektronikus kommunikációs eszközökkel a szakemberek továbbképzésének a támogatása kórházgazdálkodásban, kórház-szervezésben, valamint az egészségügy gazdaságtana tudományos igényű művelésében,
 • az Egészségügyi Gazdasági Szemle c. folyóirat megjelentetése, az ismeretterjesztés elősegítése érdekében,
 • kapcsolatot tart fenn és együttműködik más hazai és nemzetközi gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel,
 • aktív részvétel a Kórházigazgatók Európai Egyesületében,
 • céljai elősegítése érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat.

A közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény 2. §-a 19. és 20. pontja alapján közérdekből, haszonszerzési cél nélkül költséghatékony szervezeti felépítésben egyesületi és érdekképviseleti tevékenységen felül a tagok segítése a Társadalomban való helytállás az egészségi állapotuk szerinti megfelelés annak érdekében, hogy hasznos és megbecsült tagjai legyenek Magyarországnak.

Ahol az Alapszabály a továbbiakban tagot említ, azon a rendes tagokat kell érteni.

Az alapszabály teljes tartalmának megtekintéséhez kérjük kattintson ide:  

 

Módosítás dátuma: 2015. június 05. péntek, 07:55